PRIMAVI
Mat & dryck
Fråga dietisten
Råd/Reflektioner
Matlexikon
Näringslära
-Livsmedelsgrupper
-Vegetabiliskt
-Kosttillskott
-Superfruits
Hälsa
-Bantning & Vikt
-Risker med mat
-Kosthållning
- Att vara vegetarian, 1
- Att vara vegetarian, 2
- Att vara vegetarian, 3
- Att vara vegetarian, 4
- Paleolitisk kost - stenåldersmaten vi byggdes för
Svensk forskning
Matlagning
-Kött & grönt recept
-Vegetariska recept
-Ingredienser
Drycker
Träning & idrott
Fråga personliga tränaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
 Föräldrar & barn
Barn
Graviditet
Svensk forskning
Sex & relationer
Hälsa/Sjukdom
Familj/Relationer
Manlig sexualitet
Kvinnlig sexualitet
Homo- & bisexualitet
Transexualitet
Sexuella företeelser
Svensk forskning
Njutning & skönhet
Själ & psyke
Hälsa
Stress
Samhälle
Träning & idrott
Fråga idrottsläkaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
Tandvård
Fråga tandläkaren
 Artikelarkiv

�Mat & Dryck » Kosthållning

Paleolitisk kost - stenåldersmaten vi byggdes för
Staffan Lindeberg, Med dr, Institutionen för Medicin, Lunds Universitet

Det finns omfattande vetenskapligt stöd för att hjärt-kärlsjukdomarna kan förebyggas genom en ursprunglig livsstil. Människan som biologisk varelse är genetiskt anpassad för en basföda bestående av magert kött, fisk, grönsaker och frukt men inte mjölmat, mejeriprodukter, matfett eller socker och inte nuvarande saltintag.


Starkt ökat intresse för evolutionsmedicin
Darwins utvecklingslära fick tidigt en avgörande betydelse för teoribildningen inom biologin och har framgångsrikt prövats på allt fler områden, dock mer sparsamt inom medicinen och näringsläran. De senaste 15 åren har ett ökande intresse noterats för den tvärvetenskapliga disciplin som ibland kallas evolutionsmedicin. Den betraktar sjukdomar och symtom i evolutionsperspektiv och diskuterar bland annat vilken inverkan människans avsteg från livet som jägare-samlare kan ha på nutidsmänniskans hälsa.

Människan är byggd för paleolitisk kost
Det är rimligt att antaga att de levnadsvanor som har förelegat under en arts utveckling är optimala för dess fortlevnad. Därför har flera författare framhållit möjligheten att människans ursprungliga livsstil skyddar mot vissa åldersrelaterade folksjukdomar i västerlandet. Människans föda under paleolitisk tid (2 miljoner - 10 tusen år f.Kr.) utgjordes av kött, fisk, skaldjur, rotfrukter, frukt, nötter, insekter, larver och vad som i övrigt fanns att tillgå. Mejeriprodukter, matfett, socker och spannmål, vilka idag tillför ca 70% av kaloriintaget i Sverige, saknades helt.
Kött är magert, mättande, näringsrikt och blodfettsänkande. Rotfrukter och frukt ger mycket mineraler, vitaminer och lösliga fiber och beskedlig blodsockerstegring. Nötter är näringsrika genom hög halt enkelomättat fett, mineraler och lösliga fiber. I en studie förbättrades blodfetterna lika effektivt av en kost baserad på frukt, nötter och grönsaker som av läkemdelsbehandling med statin.
Åderförfettning (ateroskleros) kan idag betraktas som normalt åldrande i västvärlden där majoriteten drabbas från tidig ålder. Fritt levande däggdjur drabbas däremot inte och i fångenskap blir de åderförkalkade om, och endast om, de föds upp på en kost som de inte äter i sin naturliga miljö. Uppkomst och regress av ateroskleros tycks i olika djurmodeller förutsätta kostmanipulation medan enbart stress, fysisk inaktivitet eller rökning inte räcker.
Förekomsten av hjärtkärlsjukdomar och andra degenerativa sjukdomar hos samtida jägare-samlare och andra naturfolk är bristfälligt dokumenterad, även om tillgängliga data är förenliga med avsaknad av plötslig hjärtdöd och stroke. En begränsning i dessa studier har varit en osäkerhet i åldersskattningen av äldre individer, vilka dessutom ofta varit få. Vi ansåg det därför angeläget att ytterligare utröna huruvida hjärtkärlsjukdomar förekommer hos folkslag som upprätthåller en ursprunglig livsstil. Det bedömdes också önskvärt att med modern metodik analysera kardiovaskulära riskfaktorer i en sådan population.

Kitavastudien
Vid en inventering hittade vi en av de sista populationerna med ursprungliga kostvanor på ön Kitava, en av Trobriandöarna i Papua Nya Guineas övärld. Trobrianderfolket har utförligt studerats av socialantropologer men medicinska rapporter har varit få och knapphändiga.
Vi har som första forskargrupp rapporterat om avsaknad av stroke och plötslig hjärtdöd bland Kitavas 2 300 invånare (varav 6% var 60-95 år gamla) liksom bland Trobriandernas övriga 23 000 personer. Infektioner, olycksfall, graviditetskomplikationer och "hög ålder" var dominerande dödsorsaker vilket överensstämmer med erfarenheter från andra liknande populationer. Barnadödligheten i malaria och andra infektioner är relativt hög och medellivslängden torde ligga runt 45 år. Förväntad återstående livslängd vid 45 skiljer sig dock troligen inte från den i Sverige. Uppfattningen att förhistoriska jägare-samlare aldrig uppnådde hög ålder är för övrigt en självgenererande hypotes som saknar vetenskapligt stöd.
Man livnärde sig på Kitava uteslutande på rotfrukter, frukt, fisk, kokosnötter och andra vegetabilier. Sådan västerländsk föda som matfett, mejeriprodukter, socker, spannmål och alkohol tillförde mindre än 0.2% av det dagliga energiintaget. Intaget av mineraler, vitaminer och lösliga fiber var därför mycket högt, medan totala fettintaget beräknades vara lågt (drygt 20 energiprocent jämfört med 37 i Sverige) liksom koksaltintaget (40-50 mmol Na/10MJ jämfört med 100-250 i Sverige).
Blodtrycksmätning och antropometri genomfördes på 272 personer i åldrarna 4-86 år. Diastoliskt blodtryck steg inte med åldern på Kitava, och samtliga undersökta äldre än 40 år låg under svenska medianen. Kroppsvikten var låg och sjönk med åldern trots att undernäring och svält inte tycktes förekomma. En svensk 50-årig man skulle väga 19 kg mindre om han hade samma body mass index (BMI) som på Kitava, och motsvarande skillnad hos kvinnor skulle vara 22 kg.
Även blodsocker och seruminsulin låg mycket gynnsamt på Kitava, i synnerhet hos medelålders och äldre. Med stigande ålder sjönk insulin på Kitava men steg i Sverige, och efter 50-årsåldern låg medianen på Kitava mer än 50% under den svenska.
Något mer ogynnsamma riskfaktornivåer förelåg avseende blodfetter vilket sannolikt främst berodde på ett högt intag av kokosnötter. Totalkolesterol och LDL-kolesterol låg hos män något lägre än hos svenska män och i nivå med dagens japaner, medan kvinnor hade jämförbara nivåer med svenska kvinnor, framför allt före 60 års ålder.

Liknande studier av ursprungsbefolkningar
Tidigare undersökta naturfolk har konsekvent uppvisat lika gynnsamma nivåer av blodtryck och kroppsvikt som vår population. Beträffande blodfetter har jägare-samlare och andra naturfolk som inte lever vid kusten haft genomsnittliga kolesterolnivåer på 2.8 -3.5 mmol/L, vilket motsvarar hälften av nordeuropeiska nivåer. Vissa andra naturfolk har haft genomsnittsvärden på 5 mmol/L eller högre. Detta gäller söderhavspopulationer med högt intag av kokosnöt, eskimåer med högt totalt fettintag samt östafrikanska nomader som till stor del livnärt sig på mjölk.

Har de flesta västerlänningar nedsatt insulinkänslighet?
Den låga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom på Kitava och hos liknande folkslag förklaras rimligen i stor utsträckning av att bukfetma inte förekommer, vilket i sin tur inverkar gynnsamt på varibler inom det metabola syndromet såsom insulin, glukos och blodtryck. Minskande insulinkänslighet med stigande ålder, vilket är regel hos västerlänningar, kan sannolikt inte räknas som normalt biologiskt åldrande.
Eventuellt kan insulinresistens orsaka överdriven vävnadstillväxt via insulinliknande tillväxtfaktorer och nedreglering av retinoidreceptorer i cellkärnan, vilket hypotetiskt kan bidra till närsynthet, epitelcellscancer, acne, tidig pubertet, polycystiska ovarier och onormal längdtillväxt. Att svenska rekryter fortfarande ökar i kroppslängd skulle då inte bero på allt bättre kostvanor utan på tilltagande övergödning. Detta synsätt överensstämmer med erfarenheter från köttdjursproduktionen, där spannmålsbaserat kraftfoder inte blott orsakar större fettansamling utan även snabbare tillväxt och ökad kroppslängd.

Växter försvarar sig mot att ätas
Naturligt förekommande livsmedel är inte så ofarliga som många föreställer sig. I ätliga växter finns ett stort antal bioaktiva substanser varav många syftar till att skada den som försöker äta upp dem. Sådana substanser (xenobiotika) utgör ofta 5-10% av växters torrvikt. Högst koncentration finns i de mest vitala delarna (skott, frön, bönor och rötter).
Ett väl dokumenterat exempel på sådan "kemisk krigföring" är genom växtlektiner, värmestabila glykoproteiner som anrikas i bland annat frön, bönor och jordnötter. De är resistenta mot nedbrytning av enzymer i magtarmkanalen, ökar tarmslemhinnans genomsläpplighet och deponeras i inre organ hos "värdorganismen". Jordnötslektin bidrar sannolikt till jordnötsoljans åderförkalkande verkan medan vetelektin (wheat germ agglutinin, WGA) har ett flertal effekter som hypotetiskt kan bidra till åderförkalkning, övervikt, insulinresistens, autoimmunitet och vissa cancerformer.
Under evolutionen har specialiserade djurarter genom naturligt urval, dvs. elimination av de minst motståndskraftiga, lärt sig bemästra denna typ av angrepp från växter. Matsmältning och ämnesomsättning hos fröätande djur (råttor, möss och vissa fåglar) uppvisar ett flertal sådana särdrag varav några stärker hypotesen att frön har ogynnsamma hälsoeffekter (Lindeberg S, opubl). Förhistoriska samlarfolk begränsade effekterna av xenobiotika bland annat genom högt intag av mindre giftiga växtdelar (frukt, bär, nötter, blad), stor variation i utbudet samt medvetet undvikande av de farligaste växterna.

Kött, fisk, grönsaker och frukt gynnar viknedgång
Människan är således genetiskt anpassad till magert kött, fisk, grönsaker och frukt. Dessa livsmedel, helst framställda på ett mer ursprungligt sätt än idag, kan rekommenderas som basföda medan resten bör ses som kompromisser. Att identifiera och åtgärda riskerna med cerealier, bönor och mejeriprodukter bör få hög prioritet vid sidan om sedvanlig forskning kring betydelsen av fett och fiber.
Tillgängliga studier och egna okontrollerade kliniska försök talar för att paleolitisk kost är mer mättande och har mer gynnsam effekt på vikt och insulinkänslighet än mat som baseras på spannmål och mejeriprodukter. Frukt till frukost i stället för smörgåsar, gärna med en bit rostbiff eller kall kyckling, kan helhjärtat rekommenderas för den som vill gå ned i vikt.

Vidareläsning
· Lindeberg S. Maten och folksjukdomarna - ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Studentlitteratur 2003 (under tryckning).
· http.www.staffanlindeberg.com


Referenser
1. Eaton, SB, Strassman, BI, Nesse, RM, et al., Evolutionary health promotion. Prev Med, 2002; 34: 109-18.
2. Nesse, RM and Williams, GC, Evolution and healing. The new science of darwinian medicine. 1996, London: Phoenix.
3. Cleave, T, The neglect of natural principles in current medical practice. J Roy Navl Med Ser, 1956; 42: 55-83
4. Crawford, MA, Food selection under natural conditions and the possible relationship to heart disease in man. Proc Nutr Soc, 1968; 27: 163-72
5. Truswell, A, Human nutritional problems at four stages of technical development. 1972: Queen Elizabeth College, University of London. 16.
6. Burkitt, DP, Relationships between diseases and their etiological significance. Am J Clin Nutr, 1977; 30: 262-7
7. Abrams, H, The relevance of paleolithic diet in determining contemporary nutritional needs. J Appl Nutr, 1979; 31: 43-59
8. Trowell, HC, Hypertension, obesity diabetes mellitus and coronary heart disease, in Western diseases: their emergence and prevention, H.C. Trowell and D.P. Burkitt, Editors. 1981, Edward Arnold: London. p. 3-32.
9. Cavalli-Sforza, L, Human evolution and nutrition, in Food, nutrition and evolution: food as an environmental factor in the genesis of human variablility, D. Walcher and N. Kretchmer, Editors. 1981, Masson: New York. p. 1-7.
10. O'Dea, K, Marked improvement in carbohydrate and lipid metabolism in diabetic Australian aborigines after temporary reversion to traditional lifestyle. Diabetes, 1984; 33: 596-603
11. Blaxter, K and Waterlow, J, eds. Nutritional Adaptation in Man. 1985, J. Libbey: London.
12. Eaton, S and Konner, M, Paleolithic nutrition. A consideration of its nature and current implications. N Engl J Med, 1985; 312: 283-289
13. Garn, SM and Leonard, WR, What did our ancestors eat? [see comments]. Nutr Rev, 1989; 47: 337-45
14. Lindeberg, S, Skyddar jägar-samlarkost mot hjärt-kärlsjukdom? Läkartidningen, 1989; 86: 1260
15. Lindeberg, S, Är civilisationen en förutsättning för uppkomst av hjärt-kärlsjukdom? Läkartidningen, 1989; 86: 2442-3
16. Lindeberg, S, Hjärt-kärlsjukdom - en del av det naturliga åldrandet? Läkartidningen, 1989; 86: 2196-7
17. Eaton, SB, Paleolithic nutrition revisited: a twelve-year retrospective on its nature and implications. Eur J Clin Nutr, 1997; 51: 207-16
18. Becker, W, Svensk kost. 1982, Uppsala: Statens Livsmedelsverk.
19. Keenan, JM and Morris, DH, Hypercholesterolemia. Dietary advice for patients regarding meat [see comments]. Postgrad Med, 1995; 98: 113-4, 117-8, 120-1 passim
20. Scott, LW, Kimball, KT, Wittels, EH, et al., Effects of a lean beef diet and of a chicken and fish diet on lipoprotein profiles. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 1991; 1: 25-30
21. Kestin, M, Rouse, IL, Correll, RA, and Nestel, PJ, Cardiovascular disease risk factors in free-living men: comparison of two prudent diets, one based on lactoovovegetarianism and the other allowing lean meat. Am J Clin Nutr, 1989; 50: 280-7
22. Watts, GF, Ahmed, W, Quiney, J, et al., Effective lipid lowering diets including lean meat. Br Med J (Clin Res Ed), 1988; 296: 235-7
23. Newbold, HL, Reducing the serum cholesterol level with a diet high in animal fat. South Med J, 1988; 81: 61-3
24. O'Dea, K, Sinclair, AJ, Niall, M, and Traianedes, K, Lean meat as part of a cholesterol-lowering diet. Prog Lipid Res, 1986; 25: 219-20
25. Dreher, ML, Maher, CV, and Kearney, P, The traditional and emerging role of nuts in healthful diets. Nutr Rev, 1996; 54: 241-5
26. Jenkins, DJ, Popovich, DG, Kendall, CW, et al., Effect of a diet high in vegetables, fruit, and nuts on serum lipids. Metabolism, 1997; 46: 530-7
27. Stary, HC, Lipid and macrophage accumulations in arteries of children and the development of atherosclerosis. Am J Clin Nutr, 2000; 72: 1297S-306S.
28. McGill, HC, Jr., McMahan, CA, Herderick, EE, et al., Effects of coronary heart disease risk factors on atherosclerosis of selected regions of the aorta and right coronary artery. PDAY Research Group. Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2000; 20: 836-45.
29. Roberts, JC and Straus, R, eds. Comparative Atherosclerosis. The Morphology of Spontaneous and Induced Atherosclerotic Lesions in Animals and Its Relation to Human Disease. 1965, Harper & Row: New York.
30. Armstrong, ML and Heistad, DD, Animal models of atherosclerosis. Atherosclerosis, 1990; 85: 15-23
31. Kaplan, JR, Manuck, SB, Adams, MR, Williams, JK, Register, TC, and Clarkson, TB, Plaque changes and arterial enlargement in atherosclerotic monkeys after manipulation of diet and social environment. Arterioscler Thromb, 1993; 13: 254-63
32. Moncada, S, Martin, JF, and Higgs, A, Symposium on regression of atherosclerosis. Eur J Clin Invest, 1993; 23: 385-98
33. Lindeberg, S, Apparent absence of cerebrocardiovascular disease in Melanesians. Risk factors and nutritional considerations - the Kitava Study. 1994, University of Lund.
34. Malinowski, B, Argonauts of the Western Pacific. 1922, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
35. Weiner, AB, The Trobrianders of Papua New Guinea. 1988, New York: Holt, Rinehart and Winston.
36. Jüptner, H and Quinell, C, Epidemiological observations during a measles epidemic in the Trobriand Islands (Papua). Med J Aust, 1965; 1: 538-40
37. Stanhope, JM, Mortality and population growth: Losuia area, Kiriwina, Trobriand Islands. Papua New Guinea Med J, 1969; 12: 42-48
38. Lindeberg, S and Lundh, B, Apparent absence of stroke and ischaemic heart disease in a traditional Melanesian island: a clinical study in Kitava. J Intern Med, 1993; 233: 269-75
39. Lindeberg, S, Nilsson-Ehle, P, Terént, A, Vessby, B, and Scherstén, B, Cardiovascular risk factors in a Melanesian population apparently free from stroke and ischaemic heart disease - the Kitava study. J Intern Med, 1994; 236: 331-40
40. Lindeberg, S, Eliasson, M, Lindahl, B, and Ahrén, B, Low serum insulin in traditional Pacific Islanders--the Kitava Study. Metabolism, 1999; 48: 1216-9
41. Donnison, CP, Blood pressure in the African native. Its bearing upon the ætiology of hyperpiesia and arterio-sclerosis. Lancet, 1929; i: 6-7
42. Kean, BH and Hamill, JF, Anthropology of arterial tension. Arch Intern Med, 1949; 83: 355-62
43. Whyte, H, Body fat and blood pressure of natives in New Guinea: Reflections on essential hypertension. Aust Ann Med, 1958; 7: 36-46
44. Kaminer, B and Lutz, WPW, Blood pressure in Bushmen of the Kalahari desert. Circulation, 1960; 22: 289-95
45. Lowenstein, FH, Blood-pressure in relation to age and sex in the tropics and subtropics. A review of the literature and an investigation in two tribes of Brazil Indians. Lancet, 1961; i: 389-92
46. Mann, GV, Roels, OA, Price, DL, and Merrill, JM, Cardiovascular disease in African Pygmies. A survey of the health status, serum lipids and diet of pygmies in Congo. J Chron Dis, 1961; 15: 341-71
47. Shaper, A, Cardiovascular studies in the Samburu tribe of northern Kenya. Am Heart J, 1962; 63: 437-442
48. Maddocks, I, Blood pressures in Melanesians. Med J Aust, 1967; 1: 1123-6
49. Stanhope, JM, Blood pressures of the Tinam-Aigram people, near Simbai, Madang District. P N G Med J, 1968; 11: 60-1
50. Shaper, AG, Wright, DH, and Kyobe, J, Blood pressure and body build in three nomadic tribes of northern Kenya. East Afr Med J, 1969; 46: 273-81
51. Burns-Cox, CJ and Maclean, JD, Splenomegaly and blood pressure in an Orang Asli community in West Malaysia. Am Heart J, 1970; 80: 718-9
52. Truswell, AS, Kennelly, BM, Hansen, JD, and Lee, RB, Blood pressures of Kung bushmen in Northern Botswana. Am Heart J, 1972; 84: 5-12
53. Barnicot, NA, Bennett, FJ, Woodburn, JC, Pilkington, TR, and Antonis, A, Blood pressure and serum cholesterol in the Hadza of Tanzania. Hum Biol, 1972; 44: 87-116
54. Sinnett, PF and Whyte, HM, Epidemiological studies in a total highland population, Tukisenta, New Guinea. Cardiovascular disease and relevant clinical, electrocardiographic, radiological and biochemical findings. J Chronic Dis, 1973; 26: 265-90
55. Page, LB, Damon, A, and Moellering, RJ, Antecedents of cardiovascular disease in six Solomon Islands societies. Circulation, 1974; 49: 1132-46
56. Oliver, WJ, Cohen, EL, and Neel, JV, Blood pressure, sodium intake, and sodium related hormones in the Yanomamo Indians, a "no-salt" culture. Circulation, 1975; 52: 146-51
57. Connor, WE, Cerqueira, MT, Connor, RW, Wallace, RB, Malinow, MR, and Casdorph, HR, The plasma lipids, lipoproteins, and diet of the Tarahumara indians of Mexico. Am J Clin Nutr, 1978; 31: 1131-42
58. Prior, IAM and Stanhope, JM, Blood pressure patterns, salt use and migration in the Pacific, in Epidemiology of Arterial Blood Pressure, H. Kesteloot and J.V. Joosens, Editors. 1980, Martinus Nijhoff: The Hague. p. 243-62.
59. Trowell, HC and Burkitt, DP, eds. Western diseases: their emergence and prevention. 1981, Edward Arnold: London.
60. Baruzzi, R and Franco, L, Amerindians of Brazil, in Western diseases: their emergence and prevention, H.C. Trowell and D.P. Burkitt, Editors. 1981, Edward Arnold: London. p. 138-153.
61. Gee, RW, The epidemiology of hypertension in the South Pacific. P N G Med J, 1983; 26: 55-8
62. Jenkins, C, Medical anthropology in the Western Scrader range, Papua New Guinea. Nat Geogr Res, 1987; 3: 412-30
63. Mancilha-Carvalho, JJ, de Oliveira, R, and Esposito, RJ, Blood pressure and electrolyte excretion in the Yanomamo Indians, an isolated population. J Hum Hypertens, 1989; 3: 309-14
64. James, GD and Baker, PT, Human Population Biology and Hypertension: Evolutionary and Ecological Aspects of Blood Pressure, in Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, J.H. Laragh and B.M. Brenner, Editors. 1990, Raven Press, Ltd: New York. p. 137-145.
65. He, J, Klag, MJ, Whelton, PK, et al., Migration, blood pressure pattern, and hypertension: the Yi Migrant Study. Am J Epidemiol, 1991; 134: 1085-101
66. Maddocks, I, Dietary factors in the genesis of hypertension, in Proceedings of the Sixth International Congress of Nutrition, C.F. Mills and R. Passmore, Editors. 1964, Livingstone: Edinburgh. p. 137-47.
67. Truswell, AS and Hansen, JDL, Medical research among the !Kung, in Kalahari Hunter-gatherers, R.B. Lee and I. DeVore, Editors. 1976, Harvard University Press: Cambridge, Mass. p. 166-95.
68. Sinnett, PF and Whyte, HM, Epidemiological studies in a highland population of New Guinea: environment, culture, and health status. Human Ecology, 1973; 1: 245-77
69. Little, MA, Galvin, K, and Mugambi, M, Cross-sectional growth of nomadic Turkana pastoralists. Hum Biol, 1983; 55: 811-30
70. Strickland, SS and Ulijaszek, SJ, Body mass index, ageing and differential reported morbidity in rural Sarawak. Eur J Clin Nutr, 1993; 47: 9-19
71. Bronte-Stewart, B, Keys, A, and Brock, JE, Serum-cholesterol, diet and coronary heart disease: Inter-racial survey in Cape Peninsula. Lancet, 1955; 2: 1103
72. Mann, GV, The serum lipoprotein and cholesterol concentrations of Central and North Americans with different dietary habits. Am J Med, 1955; 19: 25
73. De Wolfe, MS and Whyte, HM, Serum cholesterol and lipoproteins in natives of New Guinea and Australians. Aust Ann Med, 1958; 7: 47-54
74. Luyken, R and Jansen, AAJ, The cholesterol level in the blood serum of some population groups in New-Guinea. Trop Geogr Med, 1960; 2: 145-8
75. Pazzanese, D, Portugal, OP, Ramos, OL, et al., Serum-lipid levels in a Brazilian Indian population. Lancet, 1964; 2: 615-7
76. Truswell, AS and Mann, JI, Epidemiology of serum lipids in Southern Africa. Atherosclerosis, 1972; 16: 15-29
77. Mancilha-Carvalho, JJ and Crews, DE, Lipid profiles of Yanomamo Indians of Brazil. Prev Med, 1990; 19: 66-75
78. Prior, IA, Davidson, F, Salmond, CE, and Czochanska, Z, Cholesterol, coconuts, and diet on Polynesian atolls: a natural experiment: the Pukapuka and Tokelau island studies. Am J Clin Nutr, 1981; 34: 1552-61
79. Hunter, JD, Diet, body build, blood pressure, and serum cholesterol levels in coconut-eating Polynesians. Fed Proc, 1962; 21: 36-43
80. Dyerberg, J, Coronary heart disease in Greenland Inuit: a paradox. Implications for western diet patterns. Arctic Med Res, 1989; 48: 47-54
81. Shaper, AG, Jonea, KW, Jones, M, and Kyobe, J, Serum lipids in three nomadic tribes of Northern Kenya. Am J Clin Nutr, 1963; 13: 135-46
82. Barnard, RJ, Youngren, JF, and Martin, DA, Diet, not aging, causes skeletal muscle insulin resistance. Gerontology, 1995; 41: 205-11
83. O'Dea, K, Clinical implications of the 'thrifty genotype' hypothesis: Where do we stand now? Nutr Metab Cardiovasc Dis, 1997; 7: 281-4
84. Zimmet, PZ, Hyperinsulinemia--how innocent a bystander? Diabetes Care, 1993; 3: 56-70
85. Cordain, L, Syndrom X - det metabola syndromet. Hyperinsulinemin bakom en mångfald sjukdomar. Medikament, 2001: 48-51
86. Cordain, L, Eaton, SB, Brand Miller, J, Lindeberg, S, and Jensen, C, An evolutionary analysis of the aetiology and pathogenesis of juvenile-onset myopia. Acta Ophthalmol Scand, 2002; 80: 125-35
87. Cordain, L, Lindeberg, S, Hurtado, M, Hill, K, Eaton, SB, and Brand Miller, J, Acne vulgaris: a disease of civilization. Arch Dermatol, 2002; 138: 1584-90.
88. Van Damme, EJM, Peumans, WJ, Pusztai, A, and Bardocz, S, eds. Handbook of plant lectins: properties and biomedical applications. 1998, John Wiley: New York.
89. Chrispeels, MJ and Raikhel, NV, Lectins, lectin genes, and their role in plant defense. Plant Cell, 1991; 3: 1-9.
90. Pusztai, A, Greer, F, and Grant, G, Specific uptake of dietary lectins into the systemic circulation of rats. Biochem Soc Trans, 1989; 17: 481-2
91. Wang, Q, Yu, LG, Campbell, BJ, Milton, JD, and Rhodes, JM, Identification of intact peanut lectin in peripheral venous blood. Lancet, 1998; 352: 1831-2.
92. Freed, DL, Do dietary lectins cause disease? Bmj, 1999; 318: 1023-4.
93. Kritchevsky, D, Tepper, SA, and Klurfeld, DM, Lectin may contribute to the atherogenicity of peanut oil. Lipids, 1998; 33: 821-3.
94. Wang, XY, Bergdahl, K, Heijbel, A, Liljebris, C, and Bleasdale, JE, Analysis of in vitro interactions of protein tyrosine phosphatase 1B with insulin receptors. Mol Cell Endocrinol, 2001; 173: 109-20.
95. Yevdokimova, NY and Yefimov, AS, Effects of wheat germ agglutinin and concanavalin A on the accumulation of glycosaminoglycans in pericellular matrix of human dermal fibroblasts. A comparison with insulin. Acta Biochim Pol, 2001; 48: 563-72
96. Freed, DLJ, Lectins in food: their importance in health and disease. J Nutr med, 1991; 2: 45-64
97. Pusztai, A, Dietary lectins are metabolic signals for the gut and modulate immune and hormone functions. Eur J Clin Nutr, 1993; 47: 691-9.
98. Oliveira, JTA, Pusztai, A, and Grant, G, Changes in organs and tissues induced by feeding of purified kidney bean (Phaseolus vulgaris) lectins. Nutr Res, 1988; 8: 943-7
99. Zeng, FY, Benguria, A, Kafert, S, Andre, S, Gabius, HJ, and Villalobo, A, Differential response of the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase activity to several plant and mammalian lectins. Mol Cell Biochem, 1995; 142: 117-24.
100. Gabor, F, Klausegger, U, and Wirth, M, The interaction between wheat germ agglutinin and other plant lectins with prostate cancer cells Du-145. Int J Pharm, 2001; 221: 35-47.
101. Evans, RC, Fear, S, Ashby, D, et al., Diet and colorectal cancer: an investigation of the lectin/galactose hypothesis. Gastroenterology, 2002; 122: 1784-92. t&artType=abs&id=a0070201784&target=
102. Ulijaszek, SJ and Strickland, SS, Nutritional Anthropology: Prospects and Perspectives. Prospects and perspectives in human nutrition. 1993, London: Smith-Gordon.Staffan Lindeberg, Med dr   Källa: Medical Link Datum: 03-05-22

Utskriftsformat Tipsa en vän!

Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan